Uninote
Uninote
用户根目录
每日点滴
 custom config;user/my config
lv1=programming lv2= type=
custom config;user/my config
ig
通用原则(最小化工作量原则):
1 通用的配置进git仓库,不要让每次部署都去做相同的配置
2 提供覆盖配置的文件,此文件可以不存在。注意,一定要用相对于__DIR__的路径
即,绝大多是情况下,用默认配置即可。
tips:如果发现重写好像不对,先直接在原始地方改,确认配置正确

数组覆盖方式:

$db = require __DIR__ . '/db.php';
if (is_file(__DIR__ . "/local_db.php")) {
    $db = array_merge($db, require_once __DIR__ . '/local_db.php'); // 自定义配置放后面
}
// local_db.php:
return [
    'password' => 'root',
];

普通的全局变量覆盖方式:

$name = "a";
$path_my = __DIR__ . "/common.my.php";
if (is_file($path_my)) {
    require_once $path_my;
}
// common.my.php:
$name = "b";

全局变量+数据配置方式:

$config["port"] = "3306";
$path_my = __DIR__ . '/config.my.php';
if (file_exists($path_my)) {
    require($path_my);
}
// config.my.php
$config["port"] = "3306";

nodejs

注意,一个使用当前路径,一个是相对于自身的路径:
var fs = require("fs");
if (fs.existsSync('config/index.my.js')) {
  myconfig = require('./index.my.js')
}
my config mynote-front 

cmd_admin

dbdiffer

点赞(0) 阅读(373) 举报
目录
标题